قدرت توصیف دیوانه وار یک فرد یا شیء یا رخداد در دل خواننده طوفان ایجاد می کنه. 

شما چقدر از کاه، کوه می سازید؟