پیش از هر خلق کردنی باید سعی کنیم خلاقیت دیگران را ببینیم. این راز موفق شدن در هر کاری است. 

ببینید دیگران چگونه عمل کرده اند و در چه مسیری قرار گرفته اند تا اکنون به این جایگاه رسیده اند. دنیا همیشه شروع کردن نیست ، خیلی وقت ها ادامه دادن راه دیگری است... 

علی خواجه حیدری- تابستان ۹۹