رضایت در گرو هماهنگی رفتار ما با افکار ما است.

.

چقدر از خودت راضی هستی؟