من تکرار را دوست ندارم، این به معنی این نیست که از نظم و عادت های نیک بیزارم.خیر. عاشق آنها نیز هستم. اما وقتی از تکرار سخن می گویم منظورم زایل نگاه داشتن فرصت عمر است.عمری که برای تجربه کردن راه های مختلف به ما داده شده . وقتی برای رسیدن به یک مقصد هرروزه، مسیر های زیادی وجود دارد، چه لزومی دارد هر روز از یک مسیر برویم و خود را از لمس کردن وشنیدن و دیدن و بوییدن این همه خوشی ها و ناخوشی های شیرین (! )محروم کنیم

علی خواجه حیدری